.. - سمعی و بصری - تصویر - از شهادت ... - به آنانکه خدا را میبینند شهادت میدهند نه به آنانکه خدا را میدانند

به آنانکه خدا را میبینند شهادت میدهند نه به آنانکه خدا را میدانند

به آنانکه خدا را میبینند شهادت میدهند نه به آنانکه خدا را میدانند

به آنانکه خدا را میبینند شهادت میدهند نه به آنانکه خدا را میدانند

o;

*

*

theme