.. - سمعی و بصری - تصویر - از شهادت ... - تشنگی شرط شهادت است و تشنه کامی زینت آن

o;

*

*

theme