.. - تازه ها - تقدیم به برادر شهیدم…

تقدیم به برادر شهیدم…

تقدیم به برادر شهیدم و همه ی شهدای عزیز کشورم (شعر زیبا با گویش محلی بوشهری (دشتی:دیر) سروده سرکار خانم زینب کاظمی(با تشکر گرم و صمیمانه))

سلام از مو به سروی سربلندو
به سینه ی چاک چاک پر ز اندو
سلام از مو به کاکِی نازنینم
که با خوینش او اش دا او به دینم
قد و بالای رشیدت ام ندیدن
و از باغ دلت میوه ام نچیندن
میگن تو اسمو جاتو هم الازن
دی و بواتو هم همیشه سر فرازن
اگه چه او چشاشو مث رودن
و سینه ی پاکشو هم مرگلولن
مث دونشت ری تش بی کرارن
و هفته تا به هفته سر مزارن
یکی زل اش زتن ری عکس دیوار
یکی هنزا دلش بر تو گرفتار
یه ده سالی چش خاله ام *و در بی
و با یادش شواشو هم سحر بی
و اش میگو هنیزا انتظارم
مث ابر بهاری هی بواروم
که شاید از بچوم بارن نشونی
دلش خوش بی پلاکی استخونی
بگم کاکا که تا یادم نرفتن
نهالی که اتو کاشت، دی درختن
بچت گت اودن کاکا رشیدن
مث میوه ی که ایسا دی رسیدن
بچا تو گت کردن و دل دی او وایی
چه روزهایی که شی اونا سر اویی
و شی جون شو خری هر بیکراری
که ایران دیر بشت از ننگ و خواری
دیا پیر اودن بواها زمین گیر
چه باکی هن ولی ایران بشت شیر
هلا ایران دیگه خیلی کشنگن
مث طاره ی جوونی که ری پنگن
خدا هاکوت که جات خالی نواییت
همیشه سنگرت کاکا پر اوییت

*پسر خاله ام “شهید احمد ظلی نیا” حدود ۱۰ سال مفقود الاثر بودند.

o;

*

*

theme