.. - سمعی و بصری - تصویر - از شهادت ... - جز او ز هر چه ترسیدی، شهادت را از تو خواهند ربود

o;

*

*

theme