.. - سمعی و بصری - تصویر - از شهادت ... - شهادت ادای امانتی است که عهد بازگرداندن آن را بسته ایم

o;

*

*

theme