.. - سمعی و بصری - تصویر - از شهادت ... - شهادت داستان ماندگار آنانی است که دانستند دنیا جای ماندن نیست

شهادت داستان ماندگار آنانی است که دانستند دنیا جای ماندن نیست

شهادت داستان ماندگار آنانی است که دانستند دنیا جای ماندن نیست

شهادت داستان ماندگار آنانی است که دانستند دنیا جای ماندن نیست

o;

*

*

theme