.. - سمعی و بصری - تصویر - از شهادت ... - شهادت راز هستی است و تا چشم ها کم سوست هماره راز خواهد ماند

o;

*

*

theme