.. - :

:

خدایا، از تو صبر میخواهم

نزدیک به یک سال میگذرد که در آتشى سوزان مى‏سوزم. کم‏تر شبى به‏ یاد دارم که بدون آب دیده به‏ خواب رفته باشم و آه‏ هاى آتشین قلب و روح مرا خاکستر نکرده باشد! خدایا نمى‏دانم تا کى باید بسوزم؟ تا چند رنج ببرم؟ در همه حال، همه جا و همیشه تو شاهد بوده‏ اى. عشقى پاک داشتم و آن ...

ی
theme