.. - :

:

خدا اون روزی رو نیاره که شهدا فراموش بشن!

وقتی میری گلزار شهدا، وقتی مادر شهیدی رو می‌بینی که کنار مزار پسرش نشسته، می‌شینی یه گوشه و به مادرش خیره می‌شی، به اشکاش، به دعاخوندنش، به اینکه با اون اشکاش دست می‌کشه رو سنگ مزار پسرش و زیر لب زمزمه‌ای می‌کنه، نگاش می‌کنی، خیلی دوست داری بدونی مادرش به پسرش داره چی می‌گه، یعنی داره می‌گه پسرم اون دنیا ...

ی
theme